Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? yerinde motivasyonu yeniden kazanmak
Preview this ebook
?? yerinde motivasyonu yeniden kazanmak
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666176
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i?inizde nas?l yeniden motive olaca??n?z? ö?renin. E?er i?inizde mutlu olmak, kendinizi i?inizde tatmin olmu? hissetmek ve profesyonel hedeflerinize do?ru ilerlemeye devam etmek istiyorsan?z, motivasyonunuzu korumak çok önemlidir. Kariyerinizin bir noktas?nda motivasyon eksikli?i hissetmeniz yayg?n olsa da, tekrar yola koyulmak için atabilece?iniz bir dizi ad?m vard?r: motivasyonunuzu zay?flatan faktörleri anlamak, bugüne kadarki mesleki deneyiminizi de?erlendirmek ve kurulu?unuza olan ba?l?l???n?z? de?erlendirmek, yapt???n?z i?te memnuniyet ve keyif bulman?za yard?mc? olabilir. Bu kitapta, i? yerinde motivasyonunuzu yeniden kazanman?n sadece kariyerinizde de?il, özel hayat?n?zda da size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca sizi gerçekten neyin motive etti?ini nas?l bulaca??n?za dair faydal? ipuçlar? ve zorlu veya stresli durumlarla nas?l ba?a ç?kaca??n?za dair tavsiyeler de içeriyor, böylece k?sa sürede i?inizden keyif almaya geri dönebilirsiniz!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)