Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? yerinde motivasyonu yeniden kazanmak
Prévisualiser ce livre
?? yerinde motivasyonu yeniden kazanmak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666176
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i?inizde nas?l yeniden motive olaca??n?z? ö?renin. E?er i?inizde mutlu olmak, kendinizi i?inizde tatmin olmu? hissetmek ve profesyonel hedeflerinize do?ru ilerlemeye devam etmek istiyorsan?z, motivasyonunuzu korumak çok önemlidir. Kariyerinizin bir noktas?nda motivasyon eksikli?i hissetmeniz yayg?n olsa da, tekrar yola koyulmak için atabilece?iniz bir dizi ad?m vard?r: motivasyonunuzu zay?flatan faktörleri anlamak, bugüne kadarki mesleki deneyiminizi de?erlendirmek ve kurulu?unuza olan ba?l?l???n?z? de?erlendirmek, yapt???n?z i?te memnuniyet ve keyif bulman?za yard?mc? olabilir. Bu kitapta, i? yerinde motivasyonunuzu yeniden kazanman?n sadece kariyerinizde de?il, özel hayat?n?zda da size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca sizi gerçekten neyin motive etti?ini nas?l bulaca??n?za dair faydal? ipuçlar? ve zorlu veya stresli durumlarla nas?l ba?a ç?kaca??n?za dair tavsiyeler de içeriyor, böylece k?sa sürede i?inizden keyif almaya geri dönebilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)