Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
McCarthycilik
Preview this ebook
McCarthycilik
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666138
Description:
1920'lerden itibaren Amerika Birle?ik Devletleri'ni saran k?z?l korkunun doruk noktas? olan McCarthycilik, sava? sonras? Amerikan tarihinin belirleyici bir bölümüdür. Cad? av? McCarthy ile ba?lamam?? olsa da, McCarthycilik onun somutla?m?? ve doruk noktas? olmu?tur. 1950'den 1954'e kadar paranoya, Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy'yi federal güce s?zan sözde komünist ajanlar? ortadan kald?rmaya yönelik bir anti-komünist politikaya yöneltti. S?radan vatanda?lar ve hükümet hakk?nda aç?lan milyonlarca soru?turma, siyasi ifade ve sivil haklar?n k?s?tlanmas?yla sonuçland?. Bu dönem hakk?nda daha fazla bilgiyi bu kitapta bulabilirsiniz.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)