Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
McCarthycilik
Prévisualiser ce livre
McCarthycilik
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666138
Description:
1920'lerden itibaren Amerika Birle?ik Devletleri'ni saran k?z?l korkunun doruk noktas? olan McCarthycilik, sava? sonras? Amerikan tarihinin belirleyici bir bölümüdür. Cad? av? McCarthy ile ba?lamam?? olsa da, McCarthycilik onun somutla?m?? ve doruk noktas? olmu?tur. 1950'den 1954'e kadar paranoya, Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy'yi federal güce s?zan sözde komünist ajanlar? ortadan kald?rmaya yönelik bir anti-komünist politikaya yöneltti. S?radan vatanda?lar ve hükümet hakk?nda aç?lan milyonlarca soru?turma, siyasi ifade ve sivil haklar?n k?s?tlanmas?yla sonuçland?. Bu dönem hakk?nda daha fazla bilgiyi bu kitapta bulabilirsiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)