Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Thomas Edison
Preview this ebook
Thomas Edison
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666060
Description:
Binden fazla patente sahip doyumsuz bir mucit olan Thomas Edison, kendi kendini yeti?tirmi? Amerikan insan?n?n timsalidir. Henüz 24 ya??ndayken giri?imci olan bu kendi kendini yeti?tirmi? adam, tüm zamanlar?n en büyük mucidi olarak kabul ediliyor. Onun dehas? olmasayd?, plak çalar, sinema, telefon ya da ampul asla olmazd?. Ayr?ca radyo ve televizyonun icad?na yol açan elektronik endüstrisini yaratt?. Amerika ve Avrupa'daki evlerde elektrik kullan?m?n? demokratikle?tirerek ve elektrikli sokak ayd?nlatmas?n?n geli?imini te?vik ederek insanlar?n hayatlar?n? de?i?tirmeyi amaçlayan bu adam?n hayat?n? 50 dakikada ke?fedin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)