Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Thomas Edison
Prévisualiser ce livre
Thomas Edison
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666060
Description:
Binden fazla patente sahip doyumsuz bir mucit olan Thomas Edison, kendi kendini yeti?tirmi? Amerikan insan?n?n timsalidir. Henüz 24 ya??ndayken giri?imci olan bu kendi kendini yeti?tirmi? adam, tüm zamanlar?n en büyük mucidi olarak kabul ediliyor. Onun dehas? olmasayd?, plak çalar, sinema, telefon ya da ampul asla olmazd?. Ayr?ca radyo ve televizyonun icad?na yol açan elektronik endüstrisini yaratt?. Amerika ve Avrupa'daki evlerde elektrik kullan?m?n? demokratikle?tirerek ve elektrikli sokak ayd?nlatmas?n?n geli?imini te?vik ederek insanlar?n hayatlar?n? de?i?tirmeyi amaçlayan bu adam?n hayat?n? 50 dakikada ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)