Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Endüstriyel devrimler
Preview this ebook
Endüstriyel devrimler
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665803
Description:
Sanayi devrimi, ?ngiltere'de ba?layan ve daha sonra Avrupa'n?n geri kalan?na yay?lan bir modernle?me dönemiydi. Bu dönemde, bat? dünyas?ndaki pek çok ülke a??rl?kl? olarak tar?msal üretimden daha makinele?mi? bir yap?ya geçerek demografik büyümeyi h?zland?rm?? ve benzeri görülmemi? ekonomik de?i?imlere neden olmu?tur. Sadece 50 dakikada, bu devrimin yüzy?llar boyunca Avrupa'y? nas?l ?ekillendirdi?ini ö?renecek ve modern toplum üzerindeki derin etkisini anlayacaks?n?z. Bu basit ve bilgilendirici kitap, buhar makinesi ve içten yanmal? motor da dahil olmak üzere Sanayi Devrimi'nin ba?l?ca icatlar?n? kapsaml? bir ?ekilde ele almaktad?r. Ayr?ca James Watt ve Thomas Edison da dahil olmak üzere ba? kahramanlar?n tam bir biyografisini, ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve Sanayi Devrimi'nin etkisinin bir de?erlendirmesini içermekte ve size modern toplumu ?ekillendiren bu önemli dönem hakk?nda tüm temel bilgileri vermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)