Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Endüstriyel devrimler
Prévisualiser ce livre
Endüstriyel devrimler
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665803
Description:
Sanayi devrimi, ?ngiltere'de ba?layan ve daha sonra Avrupa'n?n geri kalan?na yay?lan bir modernle?me dönemiydi. Bu dönemde, bat? dünyas?ndaki pek çok ülke a??rl?kl? olarak tar?msal üretimden daha makinele?mi? bir yap?ya geçerek demografik büyümeyi h?zland?rm?? ve benzeri görülmemi? ekonomik de?i?imlere neden olmu?tur. Sadece 50 dakikada, bu devrimin yüzy?llar boyunca Avrupa'y? nas?l ?ekillendirdi?ini ö?renecek ve modern toplum üzerindeki derin etkisini anlayacaks?n?z. Bu basit ve bilgilendirici kitap, buhar makinesi ve içten yanmal? motor da dahil olmak üzere Sanayi Devrimi'nin ba?l?ca icatlar?n? kapsaml? bir ?ekilde ele almaktad?r. Ayr?ca James Watt ve Thomas Edison da dahil olmak üzere ba? kahramanlar?n tam bir biyografisini, ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve Sanayi Devrimi'nin etkisinin bir de?erlendirmesini içermekte ve size modern toplumu ?ekillendiren bu önemli dönem hakk?nda tüm temel bilgileri vermektedir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)