Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sosyal a?larda ileti?im
Preview this ebook
Sosyal a?larda ileti?im
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665797
Description:
Birçok ileti?im arac? gibi, sosyal a?lar da genellikle vaatler ve kötü al??kanl?klarla dolu gizemli bir sistem gibi görünür. ?leti?im, bilinen s?n?rlar? a?t???nda, her zaman bir risk olarak görülür: yak?nl??? kaybetme ya da sanal ortamda tek ba??na var olma riski. ?nternetin olanaklar? aras?nda sosyal a?lar, a??r? payla??m?n temel ta?? gibi görünüyor. Bu nedenle, can s?k?nt?s?na, zorbal??a veya konu d???na dü?meden alakal? bir tart??ma yapmak için kurallar?na nas?l hakim olunaca??n? bilmek önemlidir. Sosyal a?lar?n ola?anüstü gücünden nas?l yararlanaca??n?z? ve etraf?n?zda küçük bir hayran toplulu?u olu?turmay? ö?renmek için 50 dakikan?z? ay?r?n.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)