Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sosyal a?larda ileti?im
Prévisualiser ce livre
Sosyal a?larda ileti?im
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665797
Description:
Birçok ileti?im arac? gibi, sosyal a?lar da genellikle vaatler ve kötü al??kanl?klarla dolu gizemli bir sistem gibi görünür. ?leti?im, bilinen s?n?rlar? a?t???nda, her zaman bir risk olarak görülür: yak?nl??? kaybetme ya da sanal ortamda tek ba??na var olma riski. ?nternetin olanaklar? aras?nda sosyal a?lar, a??r? payla??m?n temel ta?? gibi görünüyor. Bu nedenle, can s?k?nt?s?na, zorbal??a veya konu d???na dü?meden alakal? bir tart??ma yapmak için kurallar?na nas?l hakim olunaca??n? bilmek önemlidir. Sosyal a?lar?n ola?anüstü gücünden nas?l yararlanaca??n?z? ve etraf?n?zda küçük bir hayran toplulu?u olu?turmay? ö?renmek için 50 dakikan?z? ay?r?n.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)