Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hümanizm
Preview this ebook
Hümanizm
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665711
Description:
Hümanizm, orijinal metinlerin incelenmesi yoluyla Greko-Romen antik ça??n?n yeniden ke?fedilmesinin yan? s?ra, bilgiye duyulan büyük açl?k, fikirlerin geni? çapta yay?lmas?, yerel dillerin te?vik edilmesi, e?itime verilen önem ve insana odaklanma ile karakterize edilmi?tir. ?nsan? merkeze koyan hümanistler, daha fazla sayg?nl?k ve içinde ya?ad?klar? dünyan?n toptan yeniden de?erlendirilmesi için çabalad?lar. 50 dakikada, edebiyattaki bu öncü ak?m?n kalbine dal?n, Thomas Moore veya François Rabelais gibi ana temsilcilerini, temel özelliklerini ve sonraki nesiller üzerindeki etkisini ke?fedin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)