Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hümanizm
Prévisualiser ce livre
Hümanizm
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665711
Description:
Hümanizm, orijinal metinlerin incelenmesi yoluyla Greko-Romen antik ça??n?n yeniden ke?fedilmesinin yan? s?ra, bilgiye duyulan büyük açl?k, fikirlerin geni? çapta yay?lmas?, yerel dillerin te?vik edilmesi, e?itime verilen önem ve insana odaklanma ile karakterize edilmi?tir. ?nsan? merkeze koyan hümanistler, daha fazla sayg?nl?k ve içinde ya?ad?klar? dünyan?n toptan yeniden de?erlendirilmesi için çabalad?lar. 50 dakikada, edebiyattaki bu öncü ak?m?n kalbine dal?n, Thomas Moore veya François Rabelais gibi ana temsilcilerini, temel özelliklerini ve sonraki nesiller üzerindeki etkisini ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)