Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ürün ya?am döngüsü
Preview this ebook
Ürün ya?am döngüsü
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665674
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla ürün ya?am döngüsünün özünü sadece 50 dakikada anlay?n. Ürün ya?am döngüsü, pazarlama ve ticaret sektörü taraf?ndan ürünleri optimize etmek ve geli?tirmek için kullan?lan bir modeldir. Pazar? analiz etmek ve ürün ile pazar aras?ndaki ili?kiyi daha iyi anlamak için çok çe?itli durumlara uygulanabilen basit bir modeldir. Bu, ?irketlerin kar??la?t?rmal? üstünlük ilkesini ö?renmelerini ve ürünlerinin ya?am evrelerini anlamalar?n? sa?lar. Bu kitap size bir ürünün piyasaya sürülürken geçirdi?i ana evreler olan lansman, büyüme, olgunluk ve dü?ü? evrelerine ili?kin kullan??l? bir giri? sunmakta ve bu evrelerin her birinden ne beklemeniz gerekti?ine dair kapsaml? bir analiz sunmaktad?r. Bir ürünün ya?am döngüsündeki bu a?amalar? nas?l belirleyece?inizi ö?renmekle kalmayacak, ayn? zamanda gerçek hayattan vakalar? inceleyecek, teorinin eksikliklerini ke?fedecek ve kar??la?t?rmal? üstünlük teorisi ve BCG büyüme pay? matrisi gibi ilgili modellerle tan??acaks?n?z.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)