Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ürün ya?am döngüsü
Prévisualiser ce livre
Ürün ya?am döngüsü
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665674
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla ürün ya?am döngüsünün özünü sadece 50 dakikada anlay?n. Ürün ya?am döngüsü, pazarlama ve ticaret sektörü taraf?ndan ürünleri optimize etmek ve geli?tirmek için kullan?lan bir modeldir. Pazar? analiz etmek ve ürün ile pazar aras?ndaki ili?kiyi daha iyi anlamak için çok çe?itli durumlara uygulanabilen basit bir modeldir. Bu, ?irketlerin kar??la?t?rmal? üstünlük ilkesini ö?renmelerini ve ürünlerinin ya?am evrelerini anlamalar?n? sa?lar. Bu kitap size bir ürünün piyasaya sürülürken geçirdi?i ana evreler olan lansman, büyüme, olgunluk ve dü?ü? evrelerine ili?kin kullan??l? bir giri? sunmakta ve bu evrelerin her birinden ne beklemeniz gerekti?ine dair kapsaml? bir analiz sunmaktad?r. Bir ürünün ya?am döngüsündeki bu a?amalar? nas?l belirleyece?inizi ö?renmekle kalmayacak, ayn? zamanda gerçek hayattan vakalar? inceleyecek, teorinin eksikliklerini ke?fedecek ve kar??la?t?rmal? üstünlük teorisi ve BCG büyüme pay? matrisi gibi ilgili modellerle tan??acaks?n?z.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)