Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Yaz?l? ileti?imin optimize edilmesi
Preview this ebook
Yaz?l? ileti?imin optimize edilmesi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665599
Description:
Bilgiyi iletmek ve mümkün oldu?unca çok ki?i taraf?ndan anla??lmak için yaz?l? olarak nas?l etkili ileti?im kurabiliriz? ?? hayat?nda kendimize sordu?umuz sorulardan biri de budur. ?ster resmi e-postalar, ister toplant? tutanaklar? veya özet notlar olsun, her birimiz er ya da geç bu tür belgelerin üretimiyle kar?? kar??ya kal?yoruz. Dolay?s?yla, aç?k ve net bir profesyonel metin yazmak a??lamaz görünüyorsa, bu kitapç?k tam size göre. Fikirlerinizi formüle etmenize ve bunlar? aç?k ve etkili bir ?ekilde aktarman?za yard?mc? olacakt?r. Yaz?l? ileti?iminizi optimize etmenin ?irketinizdeki tüm etkile?imleri iyile?tirece?ini unutmay?n.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)