Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Yaz?l? ileti?imin optimize edilmesi
Prévisualiser ce livre
Yaz?l? ileti?imin optimize edilmesi
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665599
Description:
Bilgiyi iletmek ve mümkün oldu?unca çok ki?i taraf?ndan anla??lmak için yaz?l? olarak nas?l etkili ileti?im kurabiliriz? ?? hayat?nda kendimize sordu?umuz sorulardan biri de budur. ?ster resmi e-postalar, ister toplant? tutanaklar? veya özet notlar olsun, her birimiz er ya da geç bu tür belgelerin üretimiyle kar?? kar??ya kal?yoruz. Dolay?s?yla, aç?k ve net bir profesyonel metin yazmak a??lamaz görünüyorsa, bu kitapç?k tam size göre. Fikirlerinizi formüle etmenize ve bunlar? aç?k ve etkili bir ?ekilde aktarman?za yard?mc? olacakt?r. Yaz?l? ileti?iminizi optimize etmenin ?irketinizdeki tüm etkile?imleri iyile?tirece?ini unutmay?n.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)