Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duygusal zekan?n geli?tirilmesi
Preview this ebook
Duygusal zekan?n geli?tirilmesi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665513
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada duygusal zekan?z? nas?l kullanaca??n?z? ö?renin. Duygusal zeka ba?kalar?yla olan ili?kilerimizle ba?lant?l?d?r ve iyi liderlerin temel bir özelli?idir. Ayn? zamanda motivasyon, ileti?im ve empati gibi ki?isel ve sosyal becerilerle de ili?kilidir, yani profesyonel ili?kilerde hayati bir rol oynar. Duygusal aç?dan zekiyseniz, ekiplerde daha etkili çal??abilir, stres ve hayal k?r?kl???n? en aza indirebilir ve etraf?n?zdakilere liderlik edip ilham verebilirsiniz. Bu kitapta, duygusal zekan?n ekip çal??mas?, liderlik ve i? görü?melerinde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, duygular?n?z? nas?l etkili bir ?ekilde yönlendirebilece?inize dair faydal? ipuçlar? ve güçlü sosyal beceriler geli?tirmek istiyorsan?z çok önemli olan nas?l daha empatik olabilece?inize dair tavsiyeler de içeriyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)