Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duygusal zekan?n geli?tirilmesi
Prévisualiser ce livre
Duygusal zekan?n geli?tirilmesi
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665513
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada duygusal zekan?z? nas?l kullanaca??n?z? ö?renin. Duygusal zeka ba?kalar?yla olan ili?kilerimizle ba?lant?l?d?r ve iyi liderlerin temel bir özelli?idir. Ayn? zamanda motivasyon, ileti?im ve empati gibi ki?isel ve sosyal becerilerle de ili?kilidir, yani profesyonel ili?kilerde hayati bir rol oynar. Duygusal aç?dan zekiyseniz, ekiplerde daha etkili çal??abilir, stres ve hayal k?r?kl???n? en aza indirebilir ve etraf?n?zdakilere liderlik edip ilham verebilirsiniz. Bu kitapta, duygusal zekan?n ekip çal??mas?, liderlik ve i? görü?melerinde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, duygular?n?z? nas?l etkili bir ?ekilde yönlendirebilece?inize dair faydal? ipuçlar? ve güçlü sosyal beceriler geli?tirmek istiyorsan?z çok önemli olan nas?l daha empatik olabilece?inize dair tavsiyeler de içeriyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)