Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
??e al?mda önemli ad?mlar
Preview this ebook
??e al?mda önemli ad?mlar
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665469
Description:
Küçük bir ekipte ve hatta bazen daha büyük bir kurulu?ta i?e al?m herkesin i?idir ve herkesin bir noktada bu i?e dahil olmas? muhtemeldir. Bu nedenle, do?ru aday? i?e alman?za yard?mc? olacak baz? ilke ve ipuçlar?n? ö?renmenizde fayda var. Çe?itli analizörlerimizi kullanarak, nadir bulunan mücevheri bulman?za yard?mc? olacak objektif ve yap?land?r?lm?? bir seçim süreci geli?tirebilirsiniz. Bu kitap bir strateji belirlemenize, adaylar? do?ru metodoloji ile de?erlendirmenize ve ?irket için en iyi karar? vermenize yard?mc? olacakt?r.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)