Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
??e al?mda önemli ad?mlar
Prévisualiser ce livre
??e al?mda önemli ad?mlar
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665469
Description:
Küçük bir ekipte ve hatta bazen daha büyük bir kurulu?ta i?e al?m herkesin i?idir ve herkesin bir noktada bu i?e dahil olmas? muhtemeldir. Bu nedenle, do?ru aday? i?e alman?za yard?mc? olacak baz? ilke ve ipuçlar?n? ö?renmenizde fayda var. Çe?itli analizörlerimizi kullanarak, nadir bulunan mücevheri bulman?za yard?mc? olacak objektif ve yap?land?r?lm?? bir seçim süreci geli?tirebilirsiniz. Bu kitap bir strateji belirlemenize, adaylar? do?ru metodoloji ile de?erlendirmenize ve ?irket için en iyi karar? vermenize yard?mc? olacakt?r.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)