Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Etkili bir ön yaz? yazmak
Preview this ebook
Etkili bir ön yaz? yazmak
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665377
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada mükemmel bir ön yaz?n?n nas?l yaz?laca??n? ö?renin. Özgeçmi?inize önemli bir ek olan ön yaz?, kendinizi satman?za ve bir i? için neden ideal aday oldu?unuzu kan?tlaman?za yard?mc? olabilecek son derece önemli bir belgedir. Bir ön yaz?y? en iyi ?ekilde yap?land?rman?n ve bir i? ilan?n? analiz etmenin yolunu anlamak, hayallerinizdeki i?i ararken hayati önem ta??r. Bu kitapta, i? ararken ön yaz?n?n önemi hakk?nda daha fazla bilgi edineceksiniz. Ayr?ca, elle yaz?p yazmaman?z gerekti?i ve deneyiminiz yoksa ne yapman?z gerekti?i gibi s?kça sorulan sorular?n yan?tlar?n?n yan? s?ra potansiyel i?vereniniz hakk?nda bilgi edinmek için yararl? ipuçlar? da içerir, böylece k?sa sürede yeni bir i? bulabilirsiniz!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)