Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Etkili bir ön yaz? yazmak
Prévisualiser ce livre
Etkili bir ön yaz? yazmak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665377
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada mükemmel bir ön yaz?n?n nas?l yaz?laca??n? ö?renin. Özgeçmi?inize önemli bir ek olan ön yaz?, kendinizi satman?za ve bir i? için neden ideal aday oldu?unuzu kan?tlaman?za yard?mc? olabilecek son derece önemli bir belgedir. Bir ön yaz?y? en iyi ?ekilde yap?land?rman?n ve bir i? ilan?n? analiz etmenin yolunu anlamak, hayallerinizdeki i?i ararken hayati önem ta??r. Bu kitapta, i? ararken ön yaz?n?n önemi hakk?nda daha fazla bilgi edineceksiniz. Ayr?ca, elle yaz?p yazmaman?z gerekti?i ve deneyiminiz yoksa ne yapman?z gerekti?i gibi s?kça sorulan sorular?n yan?tlar?n?n yan? s?ra potansiyel i?vereniniz hakk?nda bilgi edinmek için yararl? ipuçlar? da içerir, böylece k?sa sürede yeni bir i? bulabilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)