Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hikaye anlatma sanat?nda ustala?mak
Preview this ebook
Hikaye anlatma sanat?nda ustala?mak
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665353
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada hikaye anlatma tekniklerinde nas?l ustala?aca??n?z? ö?renin. Hikaye anlat?m? veya bir ?irket, hizmet veya ürün etraf?nda ilgi çekici bir hikaye olu?turmak, güçlü bir ileti?im arac? ve i? dünyas?nda de?erli bir varl?kt?r. Hikaye anlat?m?n?n temel ilkelerini anlamak, hedef kitlenizin dikkatini çekmenize ve fikirlerinize daha aç?k olmalar?n? sa?laman?za yard?mc? olacakt?r; bu da mü?terileri çekmek, i? arkada?lar?n?z? kazanmak veya büyük bir sözle?me kazanmak istiyorsan?z hayati önem ta??r. Bu kitapta, hikaye anlat?m?n?n i? arama, ürün sunumlar?, kurumsal ileti?im ve pazarlama konular?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, güçlü hikayeler olu?turmak ve sunmak için faydal? ipuçlar? ve çevrenizdeki dünyada hikayeleriniz için ilham bulmaya yönelik tavsiyeler de içerir, böylece k?sa sürede ikna edici bir ileti?imci olabilirsiniz!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)