Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hikaye anlatma sanat?nda ustala?mak
Prévisualiser ce livre
Hikaye anlatma sanat?nda ustala?mak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665353
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada hikaye anlatma tekniklerinde nas?l ustala?aca??n?z? ö?renin. Hikaye anlat?m? veya bir ?irket, hizmet veya ürün etraf?nda ilgi çekici bir hikaye olu?turmak, güçlü bir ileti?im arac? ve i? dünyas?nda de?erli bir varl?kt?r. Hikaye anlat?m?n?n temel ilkelerini anlamak, hedef kitlenizin dikkatini çekmenize ve fikirlerinize daha aç?k olmalar?n? sa?laman?za yard?mc? olacakt?r; bu da mü?terileri çekmek, i? arkada?lar?n?z? kazanmak veya büyük bir sözle?me kazanmak istiyorsan?z hayati önem ta??r. Bu kitapta, hikaye anlat?m?n?n i? arama, ürün sunumlar?, kurumsal ileti?im ve pazarlama konular?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, güçlü hikayeler olu?turmak ve sunmak için faydal? ipuçlar? ve çevrenizdeki dünyada hikayeleriniz için ilham bulmaya yönelik tavsiyeler de içerir, böylece k?sa sürede ikna edici bir ileti?imci olabilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)