Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Giri?kenlik geli?tirme
Preview this ebook
Giri?kenlik geli?tirme
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665346
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada giri?kenli?inizi art?r?n. Giri?kenlik profesyonel, ki?isel ve aile ili?kilerimizde hayati önem ta??r çünkü ihtiyaçlar?m?za sayg? duyulmas?n? ve kendimizi de?erli hissetmemizi sa?lar. ?iddet içermeyen ileti?im tekni?iyle yak?ndan ba?lant?l?d?r ve özgüvenimizi ve özsayg?m?z? art?rman?n etkili bir yoludur. Bu kitapta, at?lganl???n tam olarak ne oldu?unu ve neden önemli oldu?unu ö?reneceksiniz. Ayr?ca, daha iddial? olmak için çal???rken uyulmas? gereken alt?n kurallar ve kaç?n?lmas? gereken tuzaklar?n yan? s?ra nas?l aç?k ve etkili bir ?ekilde ileti?im kurulaca??na dair ipuçlar? da içerir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)