Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Giri?kenlik geli?tirme
Prévisualiser ce livre
Giri?kenlik geli?tirme
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665346
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada giri?kenli?inizi art?r?n. Giri?kenlik profesyonel, ki?isel ve aile ili?kilerimizde hayati önem ta??r çünkü ihtiyaçlar?m?za sayg? duyulmas?n? ve kendimizi de?erli hissetmemizi sa?lar. ?iddet içermeyen ileti?im tekni?iyle yak?ndan ba?lant?l?d?r ve özgüvenimizi ve özsayg?m?z? art?rman?n etkili bir yoludur. Bu kitapta, at?lganl???n tam olarak ne oldu?unu ve neden önemli oldu?unu ö?reneceksiniz. Ayr?ca, daha iddial? olmak için çal???rken uyulmas? gereken alt?n kurallar ve kaç?n?lmas? gereken tuzaklar?n yan? s?ra nas?l aç?k ve etkili bir ?ekilde ileti?im kurulaca??na dair ipuçlar? da içerir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)