Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? yerinde etkili ileti?im kurma
Preview this ebook
?? yerinde etkili ileti?im kurma
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665339
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerinde etkili ileti?im kurmay? ö?renin. ?yi ileti?im kurmak performans yönetimi, çat??ma çözümü ve sa?l?kl? profesyonel ili?kilerin sürdürülmesi aç?s?ndan hayati önem ta??r. Ekiplerin sorunsuz çal??mas?na yard?mc? olur ve ?irketteki herkesin ayn? sayfada olmas?n? sa?layarak daha iyi bir çal??ma ortam? ve daha fazla verimlilik yarat?r. Bu kitapta, daha iyi ileti?imin ekip çal??mas?, i? görü?meleri ve topluluk önünde konu?ma konular?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, ileti?im tarz?n?z? hedef kitlenize uyarlamak için faydal? ipuçlar? ve beden diliyle ilgili tavsiyeler de içeren bu kitap, harika bir ileti?imci olmak için ihtiyac?n?z olan her ?eyi size sunuyor!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)