Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? yerinde etkili ileti?im kurma
Prévisualiser ce livre
?? yerinde etkili ileti?im kurma
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665339
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerinde etkili ileti?im kurmay? ö?renin. ?yi ileti?im kurmak performans yönetimi, çat??ma çözümü ve sa?l?kl? profesyonel ili?kilerin sürdürülmesi aç?s?ndan hayati önem ta??r. Ekiplerin sorunsuz çal??mas?na yard?mc? olur ve ?irketteki herkesin ayn? sayfada olmas?n? sa?layarak daha iyi bir çal??ma ortam? ve daha fazla verimlilik yarat?r. Bu kitapta, daha iyi ileti?imin ekip çal??mas?, i? görü?meleri ve topluluk önünde konu?ma konular?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, ileti?im tarz?n?z? hedef kitlenize uyarlamak için faydal? ipuçlar? ve beden diliyle ilgili tavsiyeler de içeren bu kitap, harika bir ileti?imci olmak için ihtiyac?n?z olan her ?eyi size sunuyor!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)