Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Geri bildirim verme ve alma
Preview this ebook
Geri bildirim verme ve alma
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665315
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada nas?l geri bildirim verece?inizi ve alaca??n?z? ö?renin. Geri bildirim, ço?u modern çal??ma ortam?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r ve performans de?erlendirme ve mesleki geli?imde önemli bir amaca hizmet eder. Ancak, geri bildirim yap?c? de?ilse, motivasyonu baltalayabilir ve k?zg?nl??? besleyebilir. Bu nedenle, çevrenizdekilerden en iyi verimi almak istiyorsan?z, etkili bir ?ekilde övgü ve ele?tiri yapmay? ö?renmeniz hayati önem ta??r. Bu kitapta, yap?c? geri bildirimin ekip yönetiminde, profesyonel ili?kilerde ve ki?isel geli?imde nas?l faydal? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, performans?n?z? geli?tirmek için bu de?erli f?rsattan en iyi ?ekilde yararlanabilmeniz için ne zaman ve nas?l geri bildirim verilece?ine ili?kin yararl? tavsiyeler ve ba?kalar?ndan geri bildirim kabul etmeye ili?kin ipuçlar? da içerir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)