Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Geri bildirim verme ve alma
Prévisualiser ce livre
Geri bildirim verme ve alma
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665315
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada nas?l geri bildirim verece?inizi ve alaca??n?z? ö?renin. Geri bildirim, ço?u modern çal??ma ortam?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r ve performans de?erlendirme ve mesleki geli?imde önemli bir amaca hizmet eder. Ancak, geri bildirim yap?c? de?ilse, motivasyonu baltalayabilir ve k?zg?nl??? besleyebilir. Bu nedenle, çevrenizdekilerden en iyi verimi almak istiyorsan?z, etkili bir ?ekilde övgü ve ele?tiri yapmay? ö?renmeniz hayati önem ta??r. Bu kitapta, yap?c? geri bildirimin ekip yönetiminde, profesyonel ili?kilerde ve ki?isel geli?imde nas?l faydal? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, performans?n?z? geli?tirmek için bu de?erli f?rsattan en iyi ?ekilde yararlanabilmeniz için ne zaman ve nas?l geri bildirim verilece?ine ili?kin yararl? tavsiyeler ve ba?kalar?ndan geri bildirim kabul etmeye ili?kin ipuçlar? da içerir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)