Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Salem Cad? Mahkemeleri
Preview this ebook
Salem Cad? Mahkemeleri
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665285
Description:
Salem cad? davalar?, zulüm gören Püritenlerin 17. yüzy?lda ?ngiltere'den kaçarak Massachusetts'e yerle?ti?i Amerikan sömürge dönemine kadar uzanmaktad?r. Boston yak?nlar?ndaki Salem de dahil olmak üzere birçok kasaba kurdular, ancak Frans?zlar ve K?z?lderililer taraf?ndan sürekli taciz edildiler. Bu çat??malar o kadar uzun sürdü ki Salem Köyü halk? aras?nda psikoz geli?ti. Birkaç köylünün cinler taraf?ndan ele geçirildi?i söylendi ve k?sa süre içinde birkaç cad?n?n ad? yay?ld?. Bölge sakinleri korkmu? ve ?eytan'?n Püritenlerin yeni topraklar?n? yok etmeye çal??t???n? dü?ünmü?lerdir. 150 ki?i hapsedildi, bunlardan 19'u as?ld?. Bu olay?n üç yüzy?l sonra nas?l bir iz b?rakt???n? ö?renin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)