Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Salem Cad? Mahkemeleri
Prévisualiser ce livre
Salem Cad? Mahkemeleri
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665285
Description:
Salem cad? davalar?, zulüm gören Püritenlerin 17. yüzy?lda ?ngiltere'den kaçarak Massachusetts'e yerle?ti?i Amerikan sömürge dönemine kadar uzanmaktad?r. Boston yak?nlar?ndaki Salem de dahil olmak üzere birçok kasaba kurdular, ancak Frans?zlar ve K?z?lderililer taraf?ndan sürekli taciz edildiler. Bu çat??malar o kadar uzun sürdü ki Salem Köyü halk? aras?nda psikoz geli?ti. Birkaç köylünün cinler taraf?ndan ele geçirildi?i söylendi ve k?sa süre içinde birkaç cad?n?n ad? yay?ld?. Bölge sakinleri korkmu? ve ?eytan'?n Püritenlerin yeni topraklar?n? yok etmeye çal??t???n? dü?ünmü?lerdir. 150 ki?i hapsedildi, bunlardan 19'u as?ld?. Bu olay?n üç yüzy?l sonra nas?l bir iz b?rakt???n? ö?renin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)