Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De?i?im için kendinizi savunmak
Prévisualiser ce livre
De?i?im için kendinizi savunmak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666169
Description:
Kendinizi güçlendirmek için tüm ipuçlar?m?z? ve püf noktalar?m?z? ke?fedin! Hem bir sonuç hem de bir endi?e kayna?? olan bu engelle ya?amak ço?u zaman zordur. Ömür boyu ki?ili?imizi ifade edememekle kar?? kar??ya kalan baz?lar?m?z?n cesareti k?r?l?r. Kendini savunmak, ki?inin ço?unlukla mant?ks?z olan korkular?ndan, korkunun neden oldu?u bask? hissinden ve ki?inin öz imaj?na çok fazla zarar veren o s?k inkârlardan kurtulmakt?r.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)