Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Reconquista
Prévisualiser ce livre
Reconquista
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665698
Description:
?ber Yar?madas?'n? Müslüman egemenli?inden kurtarmak için yüzy?llar süren dini mücadele olan Reconquista, 6 Ocak 1492'de I. Isabel ve III. Ferdinand'?n ?spanya'n?n son Müslüman kalesi olan Granada ?ehrine muzaffer bir ?ekilde girmesiyle sona erdi. Ülke art?k hem dini hem de siyasi olarak birle?mi?ti ve devasa bir deniz gücü haline gelmek üzereydi. O zamana kadar Endülüs, Müslümanlar?n, Yahudilerin ve H?ristiyanlar?n bir arada ya?ad??? çok kültürlü bir merkezdi. Ancak Müslüman ?spanya siyasi olarak bölünmü?tü ve H?ristiyan krall?klar kaybettikleri topraklar? yava? yava? geri almak için bundan faydaland?lar. Birkaç yüzy?l süren ve Yeni Dünya'ya yay?lman?n ba?lang?c? olan yar?madan?n yeniden ele geçirilmesinin kalbine inin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)