Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Amerikan ?ç Sava??
Prévisualiser ce livre
Amerikan ?ç Sava??
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665582
Description:
Amerikan ?ç Sava?? s?ras?nda, Konfederasyon bayra?? alt?nda birle?en güneydeki köleci eyaletler, uygulamay? kald?rmak isteyen Birlik üyesi kuzey eyaletleriyle çat??t?. ABD tarihindeki en kanl? çat??ma, Cumhuriyetçi ve kölelik kar??t? Abraham Lincoln'ün seçilmesinin ard?ndan ba?lad?. Güneyliler taraf?ndan Sumter Kalesi'ne yap?lan sald?r?, 618.000 Amerikal?n?n öldü?ü sava?a yol açm??t?r. 50 dakika içinde çat??man?n temel unsurlar?n?, sava?an taraflar?n portrelerini, sava??n gidi?at?n? ve sonuçlar?n? ke?fedin: Birlikçilerin zaferi, Konfederasyonun eski liderlerinin d??lanmas?, köleli?in kald?r?lmas? ve yeni bir fenomen olan ayr?mc?l???n ortaya ç?k???.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)