Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Manhattan Projesi
Prévisualiser ce livre
Manhattan Projesi
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665551
Description:
Manhattan Projesi hakk?nda bilmeniz gereken her ?eyi bir saatten k?sa bir sürede ö?renin! Nazi tehdidi Avrupa'ya yay?l?rken, 1942 yaz?nda ABD Ba?kan? Franklin D. Roosevelt taraf?ndan kurulan çok gizli bir program olan Manhattan Projesi'nin tarihteki ilk atom bombas?n? geli?tirme misyonu vard? ve tek bir slogan? vard?: Almanlardan önce oraya ula?mak. Hem mali hem de personel aç?s?ndan devasa bir giri?im olan bu proje, nükleer ara?t?rmalardaki büyük ilerlemelere ve güçlü bir kimya endüstrisine dayanan ABD endüstrisi, bilimi ve ordusu aras?ndaki e?i benzeri görülmemi? bir i?birli?inin sonucuydu.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)