Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Görev Yemini (bir Luke Stone Gerilim Roman? — 2 Kitap)
Görev Yemini (bir Luke Stone Gerilim Roman? — 2 Kitap)
Member Price: $4.99 (what is it?)
Regular Price: $4.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
Jack Mars
DRM:
Watermark
Publication Year:
2016
ISBN-13: 9781632918369
Description:
“Bu sene okudu?um en iyi gerilimdi. Hikaye oldukça ak?ll?ca yaz?lm?? ve en ba??ndan beri okuyucuyu kendine ba?l?yor. Yazar geli?mi? ve e?lenceli karakterler yaratmakta harika bir i? ç?karm??. Devam?n? okumak için sab?rs?zlan?yorum.”

--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (re Her Yol Mübah)

Biyolojik önlem laboratuvarlar?ndan birinden biyolojik bir madde çal?n?r. Silah haline getirilmi? bir maddedir ve milyonlarca insan?n hayat?na mal olabilir. Umutsuzca görünen ulusal bir av ba?lar, çok geç olmadan teröristler yakalanmal?d?r. Luke Stone FBI’?n seçkin departmanlar?ndan birinin ba??d?r, kendi ailesi tehlike alt?nda olmas?na ra?men, bu i?lerden uzakla?maya yemin etmesine ra?men, görev yeminini henüz yapm?? ba?kan?n ça?r?lar?na s?rt?n? dönemez.

??ler ?ok edici bir y?k?ma do?ru gitmektedir, i?in ucu ba?kana ve ailesine kadar uzanm?? hayatlar?n? tehdit etmektedir. Ba?kan Han?m’?n gücü s?nanm??t?r, yeni rolünü üstlenirken en yak?n dan??manlar?n? bile ?oke edici bir geli?im göstermi?tir. Yeni ba?kan?n yan?nda olmak istemeyen dan??manlar Luke’u devre d??? b?rakmak istemektedir ve böylece Luke’un tak?m? kendini tehlike içinde bulmu?, kendi k?t imkanlar?yla bir ?eyler yapmaya çal??m??t?r. ??ler art?k ki?isel seviyededir. Ama Luke Stone teröristler ya da kendisi ölene kadar asla i?in pe?ini b?rakmaz.

Luke, teröristlerin en büyük hedefinin onun sand???ndan bile çok daha de?erli—ve çok daha korkutucu— oldu?unu anlar. Ancak, k?yametten birkaç gün önce çoktan harekete geçilmi?tir ve muhtemelen o bile i?leri de?i?tiremeyecektir.

GÖREV YEM?N?, Luke Stone serisinin 2. kitab?, duraks?z aksiyonuyla bir politik bir gerilim roman?, uluslararas? olaylar zinciri, beklenmedik olaylarla gecenin geç saatlerine kadar sayfalar?n? heyecanla çevirece?iniz bir kitap.Luke Stone’un 3.kitab? da art?k kitapç?larda.