Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
NGÃ VÀ VÔ NGÃ
Preview this ebook
NGÃ VÀ VÔ NGÃ
Member Price: $0.00 (what is it?)
Regular Price: $0.00
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
Bookelis
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9791042411756
Description:
Vietnamese Edition.

Cu?n sách này gi?i thích v? chính lý "Ngã và vô ngã" trong ??o Ph?t B? ??, giúp cho ng??i h?c Ph?t hi?u ???c m?t ý nói ?n nói hi?n trong Ph?t pháp, th?t s? hi?u rõ v? lý Trung ??o c?a Ph?t pháp, t? ?ó mãi mãi không còn b? r?i vào trong tà ki?n "t?t th?y pháp không" c?a ?o?n di?t không vô ngã, d?n d?n có th? nh?p vào chính lý chân th?c c?a Ph?t giáo, nuôi tr?ng nhân duyên ki?n ??o trong ??i th?a B? ??.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)