Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hiro?ima
Preview this ebook
Hiro?ima
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666206
Description:
6 A?ustos 1945'te dünyan?n ilk atom bombas? Japonya'n?n Hiro?ima kentine dü?tü. ?kinci bomba günler sonra 9 A?ustos 1945'te Nagazaki'ye at?ld?. Sald?r?lar iki büyük Japon ?ehrinin tamamen yok olmas?na neden olmu?, Japonya'n?n derhal teslim olmas?n? ve ?kinci Dünya Sava??'n?n sona ermesini sa?lam?? ve So?uk Sava?'?n ve nükleer silahlanma yar???n?n ba?lamas?na yol açm??t?r. Sadece 50 dakika içinde, bu iki olay?n ?kinci Dünya Sava??'n?n sonucu üzerindeki derin etkisine dair fikir edinecek ve gelecek on y?llar boyunca küresel olaylar? nas?l etkilediklerini ke?fedeceksiniz. Bu basit ve bilgilendirici kitap, nükleer fizyonun ke?fi, atom silahlar?n?n geli?tirilmesi ve bomban?n at?lmas? da dahil olmak üzere Japonya'ya atom bombas? at?lmas?n?n önemli anlar?n? kapsaml? bir ?ekilde tart???yor. Ayr?ca, ABD Ba?kan? Harry Truman da dahil olmak üzere bombalamaya dahil olan kilit isimlerin tam bir biyografisini, siyasi ba?lama de?erli bir giri? ve ilk atom bombas?n?n sonuçlar?n?n bir de?erlendirmesini içeriyor ve size modern tarihin bu korkunç bölümü hakk?nda tüm temel bilgileri veriyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)