Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Afganistan'daki sava?
Preview this ebook
Afganistan'daki sava?
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666190
Description:
Afganistan'daki sava?, Afganistan'?n komünist hükümetini desteklemeye gelen K?z?l Ordu ile ABD, Pakistan ve Suudi Arabistan'?n yard?m etti?i Mücahitler'in kendi topraklar?nda çat??t??? So?uk Sava?'?n zirvesinde gerçekle?ti. On y?l boyunca ülke yan?yordu. SSCB çat??may? uluslararas?la?t?rmak istemedi, ancak ittifaklar oyunu kaç?n?lmaz olarak bunu yapmas?na yol açt?, Sovyetler Birli?i'ni çamurdan ayaklar?yla daha da zay?flatt? ve Afganistan'? Taliban'?n ve bugünün ?slami terör a?lar?n?n ortaya ç?kt??? ölümcül bir iç sava?a sürükledi. Gorbaçov artan ele?tirilerle kar??la?t? ve nihayet 8 ?ubat 1988'de askerlerini geri çekti?ini aç?klad?. Bir saatten k?sa bir sürede bu sava??n s?rlar?n?, nedenlerini, gidi?at?n? ve sonuçlar?n? ke?fedin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)