Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Transaksiyonel analiz
Preview this ebook
Transaksiyonel analiz
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666152
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada transaksiyonel analizi nas?l kullanaca??n?z? ö?renin. Bu psikanalitik yöntem 1950'lerde Eric Berne taraf?ndan geli?tirilmi?tir ve kullan?c?lar?n hem kendileriyle hem de di?er insanlarla olan ili?kilerini geli?tirmelerine yard?mc? olmay? amaçlamaktad?r. Ki?isel ko?ullar? veya geçmi? deneyimleri ne olursa olsun herkesin kullanabilece?i eri?ilebilir, basit ve son derece etkili bir yöntemdir. Bu kitapta, üç ego durumu ve bunlar?n ki?ileraras? ili?kilerimiz üzerindeki etkileri hakk?nda içgörü kazanacak, içselle?tirdi?iniz ya?am senaryosunun sizi nas?l geride tutabilece?ini ke?fedecek ve hayat?n?z?n kontrolünü geri alacaks?n?z. Ayr?ca, yöntemi günlük ya?am?n?zda uygulaman?z için pratik örnekler ve ipuçlar? da içeriyor ve size ki?isel esenli?inizi en üst düzeye ç?karacak araçlar? sunuyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)