Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? yerinde stres yönetimi
Preview this ebook
?? yerinde stres yönetimi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666107
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerindeki stresi nas?l yönetece?inizi ö?renin. Modern, h?zl? tempolu toplumumuzda, i? yerindeki görevler ve son teslim tarihlerinden bunalmak kolay olabilir. Bu nedenle stresi yönetmek i? hayat?nda de?erli bir varl?kt?r ve depresyon ve tükenmi?likten kaç?nman?za yard?mc? olabilir. Stres yönetiminin temel ilkelerini anlamak, önemli durumlarda sakin ve dü?ünceli bir ?ekilde yan?t vermenize yard?mc? olacakt?r; bu da hayalinizdeki i?i bulmaya, meram?n?z? anlatmaya ve sadece hayatta kalmay? b?rak?p yarat?c? olmaya çal???rken hayati önem ta??r. Bu kitapta, stres azaltman?n i? görü?melerinde, topluluk önünde konu?mada, sunumlarda ve genel olarak i?yerinde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayn? zamanda stresi azaltmaya yönelik faydal? ipuçlar? ve endi?elenmeyi nas?l b?rakaca??n?za dair tavsiyeler de içeriyor; bu da k?sa sürede sakin, so?ukkanl? ve kontrollü olaca??n?z anlam?na geliyor!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)