Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Berlin Duvar?'n?n y?k?l???
Preview this ebook
Berlin Duvar?'n?n y?k?l???
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665995
Description:
Berlin Duvar?'n?n y?k?lmas?yla Almanya'n?n ba?kentinin iki yar?s? aras?nda neredeyse 30 y?ld?r süren fiziksel ve ideolojik ayr?l?k sona erdi. So?uk Sava?'?n zirvesinde in?a edilen Berlin Duvar?, Bat?'daki kapitalist güçler ile Do?u'daki komünist güçler aras?ndaki dü?manl??? sembolize ediyordu. Duvar?n y?k?lmas?yla insanlar uzun süredir ayr? kald?klar? arkada?lar? ve aileleriyle yeniden bir araya gelmek için duvar?n üzerinden ak?n etti ve duvar?n geni? kapsaml? sonuçlar? oldu: duvar Almanya'n?n onlarca y?ll?k bölünmü?lü?ün ard?ndan yeniden birle?mesine yol açt? ve Sovyetler Birli?i ile Do?u Avrupa'da komünizmin çökü?ünü h?zland?rd?. Sadece 50 dakika içinde Berlin Duvar?'n?n y?k?lmas?n?n önemli sonuçlar?n? ö?renecek ve 20. yüzy?l?n sonlar?nda Avrupa siyasetini nas?l dramatik bir ?ekilde de?i?tirdi?ini anlayacaks?n?z. Bu basit ve bilgilendirici kitap, Berlin Duvar?'n?n y?k?lmas?na yol açan ba?l?ca olaylar? ve Egon Krenz ve Günter Schabowski de dahil olmak üzere bu olaylara kar??an ba?l?ca ki?ileri kapsaml? bir ?ekilde ele almaktad?r. Ayr?ca, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve uzun vadeli sonuçlar?n bir de?erlendirmesini içermekte ve size bu önemli olayla ilgili tüm temel bilgileri sa?lamaktad?r.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)