Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Zor ki?iliklerle ba?a ç?kma
Preview this ebook
Zor ki?iliklerle ba?a ç?kma
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665971
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada zor ki?iliklerle çal??may? ö?renin. Ki?iler aras? ili?kiler genellikle zorludur ve çat??maya, yanl?? anlamaya ve hayal k?r?kl???na yol açabilir. Bu nedenle, mant?ks?z veya dü?manca davranan i? arkada?lar?n?zla ba?a ç?kmay? ö?renmek önemli bir ad?md?r ve refah?n?z, motivasyonunuz ve çal??ma ortam?n?z üzerinde büyük bir etkiye sahip olacakt?r. Bu kitapta, zorlay?c? i? arkada?lar?n?z?n davran??lar?n? anlayarak ve ileti?im becerileriniz üzerinde çal??arak onlarla ba?a ç?kmay? ö?reneceksiniz. Ayr?ca, talepkar bireyleri yönetmek için faydal? ipuçlar? ve bir dizi zor ki?ilik tipi için özel tavsiyeler içerir ve size profesyonel ili?kilerinizi geli?tirmek için ihtiyac?n?z olan araçlar? sunar.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)