Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Azalan getiriler teorisi
Preview this ebook
Azalan getiriler teorisi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665940
Description:
Azalan a??r? getiri yasas?n?n (de?i?ken oranlar yasas?, azalan marjinal verimlilik ilkesi veya azalan marjinal getiri olarak da bilinir) özünü bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada anlay?n. Etkili ?ngiliz ekonomist David Ricardo taraf?ndan geli?tirilen bu temel ekonomik yasa, belirli bir üretim faktörünün miktar? art?r?ld???nda, üretim sürecinin marjinal ç?kt?s?n?n azald???n? ve bunun da daha dü?ük getiriye yol açt???n? göstermektedir. Bu kitap, azalan verimler yasas?n?n i?letme ekonomisi, sektör ekonomisi ve inovasyon teorisindeki uygulamalar?na kullan??l? bir giri? sunmaktad?r. Ayr?ca, petrol endüstrisi için azalan verimler yasas?n?n sonuçlar?n? gösteren bir vaka çal??mas?n?n incelenmesini, teorinin eksikliklerinin tart???lmas?n? ve ölçe?e göre getiri ve izoquantlar gibi ilgili modellere ve uzant?lara bir giri? içermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)