Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?iddet ?çermeyen ?leti?im
Preview this ebook
?iddet ?çermeyen ?leti?im
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665889
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada i? yerinde ?iddetsiz ileti?imde nas?l ustala?aca??n?z? ö?renin. ?iddetsiz ileti?im i? dünyas?nda son derece de?erli bir araçt?r ve çat??madan kaç?nman?z?, çat??ma durumlar?n? yap?c? bir ?ekilde ele alman?z? ve i?birli?ini te?vik etmenizi sa?lar. ?iddetsiz ileti?imin temel ilkelerini anlayarak, çat??may? kendi avantaj?n?za çevirebilir ve her durumda olumlu olan? ortaya ç?karabilirsiniz; bu da ba?kalar?yla ili?kilerinizi kurarken hayati önem ta??r. Bu kitapta ?iddetsiz ileti?imin profesyonel ili?kilerde, ekip çal??mas?nda ve ekip yönetiminde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, ?iddetsiz ileti?im sürecinin nas?l kurulaca??na dair faydal? ipuçlar? ve ?iddetsiz ileti?imin i?e yarayabilece?i somut durumlara ili?kin tavsiyeler de içeriyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)