Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Nürnberg Duru?mas?
Preview this ebook
Nürnberg Duru?mas?
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665872
Description:
Nürnberg duru?malar? tarihteki ilk uluslararas? askeri mahkemeydi ve Üçüncü Reich'?n kilit isimlerini i?ledikleri suçlardan sorumlu tutmay? amaçl?yordu. Aralar?nda Herman Göring'in de bulundu?u 24 Nazi liderini ve sekiz farkl? örgütü komplo, sava? suçlar?, bar??a kar?? suçlar ve insanl??a kar?? suçlardan yarg?lad?lar. Sadece 50 dakika içinde, bu davalar?n uluslararas? ceza adaleti üzerinde nas?l önemli bir etkisi oldu?unu ke?fedecek ve hukuk tarihi üzerindeki derin etkilerini anlayacaks?n?z. Bu sade ve bilgilendirici kitap, Katyn katliam?na ili?kin kan?tlar, davalar?n aç?l??? ve kat?l?mc?lar?n ak?beti de dahil olmak üzere, bu gergin davalar?n kilit anlar?n? kapsaml? bir ?ekilde ele al?yor. Ayr?ca yarg?çlar?n tam bir biyografisini, davalar?n ba?lam?na dair de?erli bir giri?i ve uluslararas? hukukun gelece?i üzerindeki etkilerine dair bir de?erlendirmeyi de içeren bu kitap, ?kinci Dünya Sava?? sonras?ndaki bu kritik dönem hakk?nda ihtiyac?n?z olan tüm temel bilgileri size sunuyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)