Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Mikhail Gorbaçov
Preview this ebook
Mikhail Gorbaçov
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665827
Description:
Mikhail Gorbaçov SSCB'nin son lideriydi ve Rusya'n?n 20. yüzy?l?n sonlar?nda izledi?i yolda büyük etkisi oldu. Bat?'da So?uk Sava?'? sona erdiren adam olarak bilinen, ancak ayn? zamanda Rusya'da 20. yüzy?l?n en az popüler liderlerinden biri olan biraz tart??mal? bir figürdü. Gorbaçov Rusya'y? Bat?'ya yakla?t?rd???, komünizmi daha demokratik hale getirdi?i ve Do?u Bloku ülkelerine ba??ms?zl?k verdi?i için bu anla??labilir bir durumdur. Sadece 50 dakikada, Glasnost ve Perestroyka politikalar? da dahil olmak üzere eylemlerinin ülkesindeki olaylar? on y?llar boyunca nas?l etkiledi?ini ö?renecek ve ça?da? Rusya üzerindeki büyük etkisini anlayacaks?n?z. Bu aç?k ve bilgilendirici kitap, So?uk Sava?'?n sona ermesi, Do?u Avrupa'daki komünist rejimlerin sona ermesi ve Sovyetler Birli?i'nin çökü?ü de dahil olmak üzere Gorbaçov'un ünlü siyasi kariyerindeki önemli anlar? kapsaml? bir ?ekilde tart???yor. Bu kitap ayn? zamanda tam bir biyografi, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve Gorbaçov'un hükümdarl???n?n etkisinin bir de?erlendirmesini içermekte ve size SSCB'nin son lideri hakk?nda tüm temel bilgileri vermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)