Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
??yerinde devams?zl?kla mücadele
Preview this ebook
??yerinde devams?zl?kla mücadele
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665810
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada devams?zl?kla nas?l mücadele edece?inizi ö?renin. ??e devams?zl?k birçok ülkede giderek büyüyen bir olgudur ve hem ?irket verimlili?i hem de çal??anlar?n ruh sa?l??? üzerinde y?k?c? etkileri olabilir. Karma??k bir konu oldu?undan, yanl?? yakla??m devams?zl???n alt?nda yatan nedenleri daha da kötüle?tirebilir ve daha fazla soruna yol açabilir. Bu kitapta, devams?zl??? önlemek için hangi ad?mlar? atabilece?inizi ve altta yatan nedenleri nas?l etkili bir ?ekilde ele alabilece?inizi ö?reneceksiniz. Ayr?ca, sa?l?kl? ve sayg?l? bir çal??ma ortam?n?n te?vik edilmesine yönelik tavsiyeler ve sürekli devams?zl?kla ilgili i? hukukuna giri? de içermekte olup, sorunu do?rudan ele almak için ihtiyac?n?z olan araçlar? size sunmaktad?r.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)