Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Mesleki çat??malar? yat??t?rma
Preview this ebook
Mesleki çat??malar? yat??t?rma
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665766
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla i? yerindeki çat??malar? sadece 50 dakikada yönetmeyi ö?renin. Çat??may? olumsuz bir ?ey olarak görme e?ilimindeyiz, ancak do?ru kanalize edilirse yeni fikirlere yol açabilir, profesyonel ili?kileri geli?tirebilir ve yenili?i te?vik edebilir. ?leti?im becerilerinizi ve giri?kenli?inizi geli?tirerek, zor durumlarla yap?c? bir ?ekilde ba?a ç?kabilir ve anla?mazl??? bir f?rsata dönü?türebilirsiniz. Bu kitapta, çat??mayla olumlu bir ?ekilde ba?a ç?kman?n çal??ma ortam?n?z? nas?l iyile?tirebilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, gerginlikleri yat??t?rmak için faydal? ipuçlar? ve çat??malar? etkili bir ?ekilde çözmek için ihtiyaç duydu?unuz araçlar? sa?layarak aç?k ve dürüst bir ?ekilde ileti?im kurma konusunda tavsiyeler içerir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)